Menu

 Vnitřní řád školní jídelny

Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Směrnice

S/17/2017/ Poplze č.j.:

Spisový znak / Skartační znak

A.1.4. A 10

Vypracoval a schválil:

Lenka Hampová, ředitelka MŠ

Projednáno na provozní poradě dne:

31.8.2017

Směrnice nabývá platnosti:

31.8.2017

Směrnice nabývá účinnosti:

1.9.2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Tímto se ruší směrnice ze dne: 1.9.2009

Zásady provozu školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízení E.S. 852/2004Sb.,


o hygieně potravin a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně aktualizací.
Provoz školní jídelny je od 6 do 16h a zajišťuje ho vedoucí školní jídelny a kuchařka v jedné osobě.
1. Označení alergenů
Značení alergenů je pouze informační požadavek. Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem, seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla bude vyvěšen u každého jídelního lístku. Jídelní lístek je vyvěšen ve vstupních prostorách MŠ.
2. Při nástupu do MŠ
Zákonní zástupci vyplní „Přihlášku ke stravování“, uvedou celé datum narození a způsob stravování.


Dítě, které je v MŠ přítomno, se stravuje vždy a má právo odebrat denně:


a) polodenní - přesnídávka+oběd


b) celodenní – přesnídávka+ oběd+ odpolední svačina
3. Výdejní doba pro děti a zaměstnance
podávání přesnídávek: od 8,30h


vydávání oběda: od 11,30h


pro zaměstnance je umožněn odběr do jídlonosičů: vyjímečně


podávání odpolední svačiny: od 14,30h


4. Změna způsobu stravování
Zákonní zástupci omluví nepřítomnost dítěte do 8h aktuálního dne u vedoucí školní jídelny na


tel: 416591400 nebo učitelce ve své třídě. Za neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje.


5. Placení stravného
a) zákonní zástupci dětí si zřídí souhlas k inkasu ze svého účtu na sběrný účet Mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace ( č.ú.0100178201/0800)


Limit pro inkaso byl stanoven minimálně 700,-Kč


b) dohodou na jiném způsobu úhrady


Termín splatnosti je stanoven na 15. dne následujícího měsíce.


Při opakovaném nedodržení stanovených podmínek může být dítěti ukončena docházka v MŠ.
6. Výše stravného
Ve školní jídelně středisku Poplze je vybíráno stravné ve výši:
Děti – běžná školní docházka - přesnídávka 6,- Kč


- oběd 16,- Kč


- svačina 6,- Kč


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Děti – které ve školním roce dovrčí 7. rok


- přesnídávka 6,- Kč


- oběd 19,- Kč


- svačina 6,- Kč7. Další ujednání- školní jídelna zabezpečuje stravování svých dětí a svých zaměstnanců, nikoliv cizích strávníků


- organizace poskytuje za sníženou úhradu ( finanční normativ-příspěvek FKSP) jen jedno jídlo v kalendářním dni, pokud pro ni strávník vykonává práci alespoň 3 hodiny


- pokud zaměstnanec čerpá řádnou dovolenou, mateřskou či rodičovskou dovolenou, dny studia, je v pracovní neschopnosti atd., nemá v tyto dny nárok na stravování


- dítě, které je v MŠ přítomno v době podávání jídla se stravuje vždy


- jídelníček je sestavován vedoucí ŠJ, je vyvěšen ve vstupních prostorách na období jednoho týdne


- pokud si rodiče neplánovaně vyzvednou dítě po obědě, dostane odpolední svačinu domů ( pouze hygienicky balené potraviny)


- děti si nebudou nosit do MŠ jídlo z domova ( vyjímku bude mít dítě pouze s dietou-potvrzení od lékaře, smlouva se zákonným zástupcem)


- první den neplánované nepřítomnosti mají zákonní zástupci nárok odebrat jídlo do jídlonosičů


- mezi jednotlivými jídly nesmí časový odstup přesáhnout 3 hodiny


- pitný režim je zajištěn během dne dle potřeby


- v případě pozdějšího příchodu dítěte do MŠ je nutné nahlásit předem nebo zavolat do 8h


- dotazy, připomínky, problémy ihned řešit v kanceláři vedoucí ŠJ
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2017 Lenka Hampová


ředitelka MŠ