Menu

 Provozní řád venkovní hrací plochy

PROVOZNÍ ŘÁD PRO VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHU-ZAHRADA MŠ

Pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu mobiliáře


 • herní systém je určen pro děti od 3 do 6 let a je koncipován pro zatěžování dětským uživatelem

 • jakékoliv změny v konstrukci nebo povrchu provádí pouze výrobce nebo pověřená servisní organizacem

 • herní prvky jsou v souladu s ČSN EN 1176-1 a koncipovány tak, aby z hlediska dětského uživatele byly maximálně bezpečné

 • před použitím dětmi zkontroluje učitelka vizuálním pohledem stav hracích ploch a mobiliáře

 • provoz venkovních hracích ploch-úklid, údržbu,opravy, sekání travnatých ploch a údržbu zeleně zajišťuje Mateřská škola Poplze, U Školky 154, 41117 Libochovice, příspěvková organizace prostřednictvím ředitelky MŠ ( revize a opravy provádí Jiří Klupák, údržba zeleně Mgr.Vojtěch Stránský)

 • výše uvedené venkovní hrací plochy jsou přístupné denně v provozní době mateřské školy od 6 do 16hodin. Mimo stanovenou provozní dobu je vstup na hrací plochy zakázán

 • přístup dětí je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby a jejich vstup na herní prvky je povolen pouze při zabezpečení trvalého dozoru dospělé odpovědné osoby (tzn.pokud je dítě v MŠ zodpovídá učitelka, pokud je dítě v doprovodu rodiče/zákonného zástupce zodpovídá rodič)


ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ


 • vstupovat se psy a jinými zvířaty

 • rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm

 • znečišťovat prostory venkovních hracích ploch

 • poškozovat vybavení, veřejnou zeleň (stromy, keře, trávníky)

 • kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky

 • používat herní zařízení k jiným účelům a jiným způsobem, než ke kterým jsou určena

 • užívat zařízení v případě, že je zřetelně vidět jeho poškození, nebo je-li závada na zařízení viditelně označena

 • vjezd motorovým i jiným vozidlům (vyjímku tvoří vozidla určená pro údržbu zelených ploch, dřevin a opravy herních zařízení)

 • jezdit na kole, kolečkových bruslích
Tento provozní řád je závazný pro všechny, kteří se na venkovních hracích plochách zdržují.


Tento provozní řád nabývá účinnosti k 1.9. 2011
Mateřská škola Poplze, příspěvková organizace, U Školky 154, 41117 Libochovice

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY S PÍSKOVIŠTĚM

Č.j. /2011

2011

Vypracovala a schválila:

Hampová Lenka

Pedagogická rada projednala dne:

2.9.2011

Směrnice nabývá platnosti:

2.9.2011

Směrnice nabývá účinnosti:

3.9.2011

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.


 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE


Venkovní hrací plocha se nachází při:

Název organizace, adresa: Mateřská škola Poplze, příspěvková organizace

U Školky 154

41117 Libochovice

IČO: 71011781

tel: 416591400

Zastoupena ředitelkou školy: Hampová Lenka

Zřizovatel: Město Libochovice

Za úklid odpovídá: školnice


 1. VYMEZENÍ AKTIVIT


Venkovní hrací plocha s pískovištěm předškolního zařízení.


III. PROVOZNÍ DOBA

Ve dnech běžného provozu MŠ od 6 do 16hodin. Při mimořádných dnech-karnevaly, sportovní odpoledne apod. dle potřeby a rozhodnutí ředitelky školy.


  1. PODMÍNKY PROVOZU VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY


Venkovní hrací plocha je pravidelně kontrolována

Venkovní hrací plocha je oplocena, což vede k minimalizaci mikribiologického a parazitárního znečištění. Zahrada je mimo provozní dobu MŠ uzamčena a vstup na ni je zakázán. Pískoviště je zakryto sítí.


  1. REŽIM ÚDRŽBY VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY S PÍSKOVIŠTĚM


- běžná vizuální kontrola při pobytech dětí na zahradě – denně

 • 1x ročně kontrola revizním technikem s následným odstraněním případných závad

 • výměna písku 1x za 2 roky

 • přehrabávání písku, odstraňování hrubých nečistot-průběžně podle potřeby

 • přehazování písku-průběžně při využívání pískoviště

  Údržba zeleně

 • shrabování listí, jehličí, odklízení větviček ze stromů, keřů dle potřeby

 • sečení a úklid trávy, úpravu keřů zajišťuje MŠ podle potřeby


  1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU BROUZDALIŠTĚ, MLHOVIŠTĚ APOD.


Brouzdaliště ani mlhoviště MŠ nemá.


   VII. PRŮBĚŽNÁ KONTROLAPÉČE O HERNÍ PRVKY


 • vizuální kontrola stavu průlezek a vybavení zahrady-denně pedagogickým pracovníkem

 • nátěry herních prvků k tomu určenými nátěrovými hmotami-dle potřeby zajišťuje MŠ

 • závady zapisuje prdagogický pracovník do sešitu a jsou následně v co nejkratším termínu odstraněny

 • konrolu provádí ředitelka školy či zástupce ředitele


  1. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH LIMITŮ PÍSKU


Písek je měněn 1x za 2 roky.

Provozní zaměstnanec provede vizuální kontrolu pískoviště před začátkem sezóny. Je-li pískoviště zanedbané, zjevně znečištěné, nebo jinak znehodnocené, ředitelka zajistí kontrolní odběr písku k laboratornímu vyšetření.Z hlediska ochrany veřejného zdraví musí provozovatel při kontaminaci písku provést účinná opatření nebo jeho výměnu.


  1. ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDU VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY S PÍSKOVIŠTĚM


Vzhledem k využívání venkovní hrací plochy pouze za účelem výchovy a vzdělávání dětí navštěvující mateřskou školu, dohlíží na úklid aktuálně pedagogická pracovnice. Případný odpad je skladován v odpadních nádobách v MŠ, kdde je společně s ostatním odpadem denně likvidován.Při školních akcích je na zahradě k dispozici nádoba či pytel na odpad, který je likvidován okamžitě po skončení akce. Součástí nejsou hygienická zařízení. Děti využívají hygienické zařízení v MŠ.


Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen v kanceláři ředitelky školy, na místě pořístupném všem zaměstnancům školy. O vydání provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě. Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před podpisem pracovní smlouvy. Provozní řád je trvale umístěn na nástěnce v šatně a na webových stránkách školy.


Účinnost tohoto provozního řádu: 3.9. 2011Zpracovala a schválila: Hampová Lenka