Menu

 Školní řád


Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice


ŠKOLNÍ ŘÁD
Vydal/a: ředitelka mateřské školy - Lenka Hampová


Účinnost: od 24.4.2017


Závaznost: školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ SLUNÍČKO


a rodiče (zákonné zástupce)Informace podána: zákonným zástupcům dětí


poslední aktualizace: 24.4.17, 31.8.2017


projednáno na pedagogické radě a pracovní poradě: 24.4.2017, 31.8.2017


Obsah:
 1. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
  1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy


a vzdělávání a školní vzdělávací program


2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole


3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí


4. Povinnosti zákonných zástupců
 1. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ


PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MŠ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ


ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY
 1. Změna stanovení podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání


v MŠ a pro jejich předání po ukončení vzdělávání


7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho


vzdělávání a dosažených výsledcích


8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních mimoškolních


akcích


 1. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního


vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu


 1. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 2. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku


se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci 1. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE


V MATEŘSKÉ ŠKOLE
 1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 2. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠ ze strany zákonného zástupce dítěte

 3. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době, pokud je předem stanovena

 4. Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty nebo úplaty za stravování
 1. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 2. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
 1. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
 1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsahu služeb

 2. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 3. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v MŠ zákonnými zástupci dětí
 1. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ


DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI


JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO


NÁSILÍ
 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 2. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi

 3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,


nepřátelství nebo násilí
 1. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mš v rámci vzdělávání

 2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mš při jejich


pobytu v mateřské škole
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Účinnost a platnost školního řádu

 2. Změny a dodatky školního řádu

 3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Ředitelka mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Hampová Lenka, v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.,


o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( dále jen


„ Školský zákon“ ve znění pozdějších předpisů ) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ SLUNÍČKO-příspěvková organizace.
Čl. I
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání


a školní vzdělávací program1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání ( dále jen „vzdělávání“ )
- podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku


- podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji


- podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem


- podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte


- vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání


- napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do zákl. vzdělávání


- poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzděl. potřebami


- vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání


podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.
1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP mateřská škola postupuje v souladu


se zásadami uvedenými ve Školském zákoně a řídí se platnou školskou a pracovně-


právní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními


vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání ( dále jen „Vyhláška o MŠ“ )


v platném znění.
2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
2.1 Každé přijaté dítě ( dále jen „dítě“) má právo
a) na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu uvedeném v bodě 1.tohoto školního řádu,


zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti


b) na zajištění činnosti a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními


v rozsahu stanoveném ve školském zákoně


c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
2.2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv


a Úmluva o právech dítěte.
2.3 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto


školního řádu.
3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
3.1 Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí ( dále jen „ zákonní


zástupci“) mají právoa) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí


b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkající se podstatných


záležitostí vzdělávání dětí


c) na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení


v záležitostech týkající se vzdělávání dětí.
3.2 Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti


k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti


zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných


zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.
4. Povinnosti zákonných zástupců
4.1 Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní
a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do MŠ bylo


vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení


b) na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných


otázek týkajících se vzdělávání dítěte


c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích


dítěte, infekčních onemocněních se kterými přišlo dítě v poslední době do styku


nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh


vzdělávání dítěte


d) omluvit nepřítomnost dítěte do 8hodin stávajícího dne, jinak je dítě v docházce


dále vedeno a zákonní zástupci i za tyto neomluvené dny hradí veškeré výdaje


e) oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v Školském zákoně


pro vedení školní matriky


f) v celé budově i okolí MŠ platí přísný zákaz kouření a odhazování nedopalků
4.2 Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustano-


vení ostatních článků tohoto školního řádu.
4.3 Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a


podrobnosti k jejich výkonu jsou vedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povin-


nosti zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců


s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.


Čl. II


UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ


PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH


ZÁSTUPCŮ S UČITELKAMI MATEŘSKÉ ŠKOLY


5. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
5.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonnými


zástupci dítěte dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v těchto dnech a zároveň


dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu


pobytu v mateřské škole.
5.2 Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek,


je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.
6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání


v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení


vzdělávání
6.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě


po jeho převlečení v šatně učitelce mateřské školy, a to až v příslušné třídě,


do které dítě dochází. Nestačí dítě doprovodit pouze ke vchodu


mateřské školy nebo šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by


mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.
6.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky


MŠ přímo ve třídě, do které dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy


a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.
6.3 V případě, že je se zákonnými zástupci dohodnuta individuální délka jeho pobytu


v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke


vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.
6.4 Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání


při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými


zástupci dítěte, předají ředitelce mateřské školy.7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich


vzdělávání a dosažených výsledcích
7.1 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu


vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole


ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v šatně mateřské školy.

7.2 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době pro příchod dětí


do mateřské školy a jejich předání ke vzdělání informovat u učitelky


na průběh a výsledky vzdělávání dítěte.
7.3 Ředitelka mateřské školy nejméně jednou za pololetí školního roku svolává třídní


schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích


mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě


nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením MŠ,


a to zejména z provozních důvodů.
7.4 Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo


s učitelkou školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které


dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány připomínky


zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
7.5 Ředitelka mateřské školy nebo učitelka vykonávající pedagogickou


činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně


dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
7.6 Individuální vzdělávání
Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního


vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho


určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po


převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr


oznámit ředitelce mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před


začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný


zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to


písemně oznámit ředitelce mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do


doručení oznámení ředitelce.


Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a


příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně


vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.
Po tom, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí


zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní


vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě


osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud


dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské


školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co


nejlépe podpořeno. Mateřská škola stanovila ve svém školním řádu termíny a


způsob ověřování v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve


stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v


určených oblastech.


Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním


termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí


neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že


se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální


vzdělávání ze strany ředitelky mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně


individuálně vzdělávat.


Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a


pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími


potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření


spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření


doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky


č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků


mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje


spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné mateřské škole.

8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních


akcích8.1 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní


a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dosta-


tečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým


pracovníkem při předání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání,


popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně, na vchodových


dveřích, internetových stránkách školy nebo písemným dopisem předaným nebo


zaslaným zákonným zástupcům dětí.


9. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního


vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu
9.1 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte


při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu


a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu osobně, telefonicky či písemně


učitelce nebo přímo ředitelce mateřské školy.
9.2 V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu


účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný


zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte


v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i


prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docháze-


jících do mateřské školy. V oprávněných případech může mateřská škola vyžadovat


doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od


ošetřujícího lékaře.
9.3 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje


zákonný zástupce dítěte učitelku o případných menších


zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti


při vzdělávání.
9.4 Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně mateřskou školu o každé změně


zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných


skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské školePodle zákona č.561/2004Sb., ( Školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky


č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění je stanoveno:


10.1 Úhrada úplaty za vzdělávání
a) děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. rok před vstupem do školy, mají


předškolní vzdělávání bezúplatné


b) úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 300,-Kč měsíčně


( v červenci a srpnu se úhrada neplatí )


c) osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek,


nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče


d) rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození


na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením


o přiznání sociálního příplatku


e) o osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ


f) rodiče, kterých se týká snížení úplaty si podají v mateřské škole žádost o snížení


na příslušném formuláři


g) o snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠZákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při


úhradě úplaty následující podmínky :
a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce


b) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů


dohodnout jiný termín úhrady úplaty


c) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu v hotovosti ředitelce nebo její zástupkyni,


popř. bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy.

10.2 Úhrada úplaty za školní stravování
Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci řídí následujícími


podmínkami :
a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne příslušného kalendářního měsíce


b) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů


dohodnout jiný termín úhrady úplaty


c) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu v hotovosti vedoucí školní jídelny nebo převodem na bankovní účet mateřské školy.Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby,


které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované


neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a konečném


důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy


( zákon 561/2004Sb., Školský zákon).


11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se


zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy


a s ostatními zákonnými zástupci
Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí
a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim MŠ


b) řídí se školním řádem mateřské školy


c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ


a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti


Čl. III


UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ
12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání
Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se


nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno


zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1 až 9.3


tohoto školního řádu.
13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze


strany zákonných zástupců
V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují


pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout


o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu narušování provozu mateřské školy.
14. Ukončení vzdělávání ve zkušební době
Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba


pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí


nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout


o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.
15. Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty


za školní stravování.
V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené


pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1


a 10.2 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte


v mateřské škole z důvodu neuhrazení stanovených úplat.
Ukončení vzdělávání z jiných důvodů (stěhování atd.)


Čl. IV


PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY


16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
16.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou


pobytu pro děti.


  1. Při omezení provozu MŠ ( prázdniny ZŠ, opravy, epidemie,volby, ...)


vzhledem k nákladům na provoz, stanoví ředitelka dobu provozu jen na dopoledne.

Přijímací řízení
Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla během


května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou


být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku.


Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.


Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným


očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováním podrobit


pro trvalou kontraindikaci.


Pokud počet přijatých žádostí převyšuje kapacitu mateřské školy, jsou stanovena kritéria pro přijetí.(viz. Směrnice pro stanovení kritérií)

kritérium

bodové hodnocení

trvalý pobyt dítěte

Libochovice,Poplze, Dubany

7

věk dítěte

5let a více (v daném šk.roce)

5


4roky (v daném šk.roce)

3


3roky (k 1.9.daného šk.roku)

1

ostatní


1
Rodiče přijatých dětí si vyzvednou k vyplnění evidenční list dítěte, souhlas zákonných zástupců, informace o provozu MŠ a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín do mateřské školy

Evidence dítěte
Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce evidenční list dítěte, ve kterém bude


vyplněno: jméno a rodné příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,


dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručení


písemností a telefonické spojení.
Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné


orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb.,


o svobodném přístupu k informacím.


Provoz mateřské školy
Provoz mateřské školy je od 6 do 16 hodin.
Děti obvykle přicházejí do 8 hodin, jinak po dohodě s ředitelkou podle aktuální potřeby rodičů.V 8 hodin se z bezpečnostních důvodů budova MŠ uzamyká.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole ( teplota, zvracení, bolesti


břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte


a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu ostatních dětí. Vzhledem k ochraně zdraví dětí i dospělého personálu mateřské školy má učitelka právo ráno nepřijmout dítě do kolektivu ostatních dětí, pokud se díky zdravotnímu stavu nemůže účastnit výchovného procesu.


( Např. předešlý den byli rodiče informováni o rýmě, bolesti, teplotě, výskytu vší...)
Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených


zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají


zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři.
Všechny děti jsou v mateřské škole pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte


v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.
Doporučujeme sledovat aktuální dění v mateřské škole na nástěnkách v šatně či vstupních


dveřích.
16.2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se


zřizovatelem stanovený provoz v bodě 16.1 tohoto školního řádu omezit nebo


přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu


dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení


nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí


nejméně 2 měsíce předem.
16.3 Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém


prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně


vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí


informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich


zahájením.


17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí


REŽIM DNE
6.00 - 8.30 příchod do MŠ, zájmové spontánní činnosti, pohybové hry
8.30 – 9.00 osobní hygiena, přesnídávka
9.00 - 9.45 činnosti a řízené aktivity dle tematického celku
9.45 - 11.45 pobyt venku, hygiena, příprava na oběd
11.45 - 12.15 oběd, osobní hygiena, péče o chrup
12.15 - 12.45 příprava na odpolední odpočinek, pohádka
12.45 - 14.00 odpolední odpočinek
14.00 - 16.00 osobní hygiena, svačina, spontánní hry a aktivity dětí,


v letním období pobyt na školní zahradě a odchod domů
Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny


s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické


podmínky vzdělávání. Stanovený základní denní režim může být též pozměněn v případě,


že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních


a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Čl. V
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
18. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního


stravování
18.1 Školní stravování v mateřské škole zabezpečují školní jídelny přímo v budovách


mateřské školy L Při přípravě jídel postupují školní jídelny podle Vyhlášky


č.107/2005Sb., novelizované č.463/2011Sb. v platném znění o školním stravování


( dále jen „Vyhláška o školním stravování“) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
18.2 Školní jídelny připravují a vydává jídla přímo dětem do třídy, kde probíhá vlastní


stravování.
18.3 Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole odebere dopolední


přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna


i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci


„pitného režimu“.
18.4 Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v MŠ


( viz bod 5.1) než celodenní, odebírá dítě jídla připravovaná školní jídelnou


v době jeho pobytu v mateřské škole.
19. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání
19.1 V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího


základního stravovacího režimu :
8.30 - 8.45 podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu
11.30 - 12.00 oběd
14.15 - 14.30 podávání odpolední svačiny
19.2 V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v MŠ


k dispozici nápoje ( čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky ),


které jsou připravovány podle zásad správné výživy a se zaměřením na častou


obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu


v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.
20. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich


nepřítomnosti v mateřské škole
20.1 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu


dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a 9.2 tohoto školního řádu zajistí


mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.

Čl. VI


PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH


OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY


DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
21. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
21.1 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole


vykonávají učitelky a to od doby převzetí dítěte od zákonného


zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci


nebo jim pověřené osobě.
21.2 K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může


na jednu učitelku připadat nejvýše 20 dětí. Výjimečně pak nejvýše 28 dětí, pokud


to charakter pobytu dovoluje.
21.3 Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí


v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další


učitelka, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je


způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.
21.4 Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka,


pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby


podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní


způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
21.5 Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění


předloží zákonný zástupce písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je


zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí


22. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi
22.1 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti


a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a


pracovněprávní legislativa.¨
22.2 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený


dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady :
a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
- děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech


- skupina je zpravidla doprovázena dvěma učitelkami, z nichž


jedna je na začátku skupiny a druhá na jejím konci


- skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky


- vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce,


přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz


a učitelka je přesvědčena o bezpečnosti přechodu skupiny


- při přecházení vozovky používá učitelka v případě potřeby zastavovací terč


- za snížené viditelnosti používá učitelka předepsané „zviditelňující“ vesty
b) pobyt dětí v přírodě
- využívají se pouze známá bezpečná místa


- pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci


a překážky ( sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)


- při hrách a pohybových aktivitách učitelky dbají, aby děti


neopustily vymezené prostranství
c) rozdělávání ohně
- pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne,


pohádkového lesa, lampiónového průvodu, pálení čarodějnic apod. a kterých se


účastní i zákonní zástupci dětí


- jen na místech určených k rozdělávání ohně


- v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál


k hašení otevřeného ohně


- učitelka zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti


od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti


nebyl snadno vznětlivý materiál


- po ukončení akce učitelka zajistí úplné uhašení otevřeného ohně
d) sportovní činnosti a pohybové aktivity
- před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách,


popř. v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo


probíhají na venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují učitelky


školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny


překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní


a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost


- učitelkyi dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené


věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním


schopnostem jednotlivých dětí
e) pracovní a výtvarné činnosti
- při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné


použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka apod.,


dbají učitelky na zvýšenou pozornost
23. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,


nepřátelství nebo násilí
23.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně


vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob


života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou


formou a přiměřeně věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice


seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální


závislosti ( počítače, televize, video ) patologického hráčství ( gamblérství ),


vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována


pozitiva zdravého životního stylu.
23.2 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí


učitelky mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi


s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to


ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských


zařízeních.
23.3 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního


klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi


učitelkami a zákonnými zástupci dětí.
Čl. VII
ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY
24. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky,


aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími


potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.
25. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při


jejich pobytu v mateřské škole
25.1 Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro


převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte


učitelce MŠ a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů,


v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s učitelkou


školy týkající se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání


s vedoucí školní jídelny týkající se stravování.
25.2 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat


se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili


tuto skutečnost neprodleně učitelce školy.
Čl. VIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
26. Účinnost a platnost školního řádu
Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.4.2017
27. Změny a dodatky školního řádu
Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze


písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni


zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.
28. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem
28.1 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu


a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.
28.2 Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich


nástupu do práce.
28.3 O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí


na třídní schůzce, je vyvěšen v šatně a na internetových stránkách mateřské školy.
V Libochovicích dne 1.4. 2017 -----------------------------------


Hampová Lenka, ředitelka MŠ