Menu

 ŠVP


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace


středisko Poplzenázev: DUHOVÉ ČAROVÁNÍ


Zpracovala: Lenka Hampová a kolektiv

V Poplzích 15.7.2017

poslední aktualizace:


Obsah strana


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY …………………………………………………….4

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY… …………………………………………...5

         3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ……………………………………………………………..5

         3.1 Členění budovy a věcné vybavení mateřské školy ……………………………………..5

3.2 Životospráva ……………………………………………………………………………6

3.3 Psychosociální podmínky …………………………………………….. ...……………..6

3.4 Personální podmínky …………………………………………………………………...7

3.5 Bezpečnostní podmínky…………………………………………………………………7

3.6 Řízení mateřské školy …………………………………………………………………. 8

3.7.Spolupráce s institucemi ………………………………………………………………. 8

3.8 Spoluúčast rodičů……………………………………………………………………… 9


4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ………………………………………………………… 9

4.1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami…………………………….. 10

4.1.1. Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními……………………….10

4.1.2 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními…………………………. 11

4.1.3 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními…………………. 11

4.2 Vzdělávání nadaných dětí……………………………………………………………...11

4.3 Vzdělávání dětí 2letých………………………………………………………………...11

4.4 Organizace dne v MŠ…………..……………………………………………………...12

4.5 Kritéria pro přijímání………………………………………………………………….12

4.6 Individuální vzdělávání ……………………………………………………………… 13


5. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU …………. .14


5.1 Cíle školního vzdělávacího programu…………………………………………………15

5.2 Vytváření základů klíčových kompetencí …………………………………………….15

5.3 Způsoby a prostředky naplňování cílů ………………………………… …………….16

5.4 Hlavní zásady, principy, metody a formy práce ………………………………………16

5.5 Vzdělávací záměr ŠVP ………………………………………………………………..17


6. OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU……………………………..17


6.1 Vzdělávací oblasti ŠVP ……………………………………………………….……... 17

6.2 Obsah celoročního vzdělávacího bloku „ Duhové čarování ”……….. ……………….17

  • podzim………………………………………………………………………. 18

  • Zima ………………………………………………………………………….21

  • jaro ………………………………………………………………………… 24

  • léto ………………………………………………………………………….. 28


7. EVALUAČNÍ SYSTÉM………………………………………………………………….31


8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..………………………………………………….38

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MATEŘSKÉ ŠKOLYNázev : Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace

(od 1.4.2017 příspěvková organizace sloučená ze dvou mateřských škol)


Sídlo : Revoluční 796, 41117 Libochovice


Středisko: Poplze, U Školky 154, 41117 Libochovice


IČO : 71011781

číslo účtu: 1004904319/0800

Právní forma: příspěvková organizace


Zřizovatel : Město Libochovice, nám.5.května 48, 41117 Libochovice, IČO: 00263931


Kontakt : telefon pevná linka 416 591 400

mobil MŠ 731 449 453

mobil ŠJ 702 676 873


e-mail : mspoplze@seznam.cz


http://msslunickolibo.cz//

http://skolkapoplze.rajce.idnes.cz//


Ředitelka MŠ : Lenka Hampová


Zástupkyně ředitelky : Hana Rýdlová


Učitelka : Bc.Eva Zůnová, Petra Pastyříková


Školnice: Pavlína Křesťanová


Vedoucí ŠJ a kuchařka: Šárka Svobodová


Účetní služby poskytuje : Ing.Blanka Stará

Platnost dokumentu: od 1.9.2017


Název Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: „ Duhové čarování


ŠVP zpracovala Lenka Hampová s týmem pedagogických pracovníků.


Projednáno na pedagogické radě dne: 7.7.20172. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY


Budova mateřské školy byla vybudována a 7.11.1981 slavnostně předána k užívání.

Od roku 2003 funguje jako příspěvková organizace, od 1. září 2009 je dvoutřídní vesnickou mateřskou školou.

Po splnění všech hygienických podmínek bylo možné navýšit kapacitu školy na 32 dětí.

Navštěvují ji zpravidla 3 až 6 leté děti z Poplz, Libochovic, Duban a přilehlých obcí - Evaně, Brníkova, Horek, Slatiny. Jejím zřizovatelem je Město Libochovice.

Přízemní budova byla vystavěna přímo za účelem, kterému dodnes slouží.

Provoz zajišťuje pět zaměstnanců. Dvě provozní – kuchařka a vedoucí školní jídelny

v jedné osobě, školnice a tři pedagogové.

Během léta 2011 došlo k dalšímu navýšení kapacity na 40 dětí a zároveň nutné rozšíření prostor MŠ. Nevyužité prostory veřejné knihovny firma Projekty a stavby z Roudnice n/L. realizovala projekt Ing.Pavla Starého za finanční podpory zřizovatele Města Libochovice.


1.4.2017 dochází ke sloučení MŠ Libochovice pod MŠ Poplze. Nový název organizace: Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace se střediskem Poplze.

1.9.2017 nastupuje nový pedagogický pracovník Petra Pastyříková.
3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ3.1 Členění budovy a věcné vybavení školyČlenění prostor je účelově a vhodně řešeno. Ze vstupní chodby máme nejblíže do společné šatny obou tříd. Hned vedle se nachází kancelář vedoucí školní jídelny, ředitelna, kabinet,

šatna a sociální zařízení pro pedagogy. Následuje prostorná, krásně prosvětlená třída

a herna s dostatečným množstvím konstruktivních stavebnic, hraček, knih, výtvarného

materiálu, didaktických pomůcek. Z herny plynule přejdeme do vkusně oddělené klidné

ložnice. Tuto místnost během dopoledne využíváme k pohybovým aktivitám. Je zde

gymnastická sestava s kladinou, žebříkem, skluzavkou dále žíněnky, malá trampolína,

samostatná skluzavka, samozřejmě klavír i CD přehrávač s mikrofonem a malou

ozvučovaní technikou.

Ze třídy i šatny lze vstoupit do společné umývárny se sprchovým koutem a dětskými

toaletami. Se třídou je též spojena kuchyň, kde se jídlo vaří a vydává.

Z prostorné herny se mohou děti ukrýt v malých koutcích - relaxační s míčky, dílna s ponkem vybavená dětským nářadím, výtvarný koutek, stavební s dostatečným množstvím vlastnoručně pošitých a dětmi velice oblíbených molitanových cihliček.

A v neposlední řadě malá místnost, kde střídavě probíhá logopedie, hra na flétnu a

grafomotorická cvičení. Nacházíme se již v zadní části budovy, která byla dříve využívána jako prádelna, později knihovna. A právě z bývalé knihovny byla během srpna 2011 provedena rekonstrukce a rozšíření vnitřních prostor MŠ. Získali jsme tak malou třídu a nové sociální zařízení. 30.9. proběhla kolaudace a kapacita MŠ se zvýšila na 40 dětí.

V létě 2014 byla nutná oprava podlahy, která se díky vlhkosti, začala zvedat. Budova není izolována. Tuto situaci se snažíme řešit se zřizovatelem, stejně tak jako čističku odpadních vod.

Je zde i zázemí pro kuchařku, sklady potravin, sklady ložního prádla, mycích prostředků, nová prádelna, kotelna a uhelna, kterou dnes využíváme jako sklad starého papíru.

Barevně sladěný a dle norem dětem uzpůsobený dětský nábytek od firmy Benjamín a Aurednik působí vkusně a dodává prostorám příjemnou dětskou atmosféru. Stejně tak pohádkové malby, dětské práce a dle ročních období volená výzdoba krášlí všechny

místnosti mateřské školy.

I když jsme jen malá vesnická školička je materiální i technické vybavení na velmi

dobré úrovni.

Především v jarních a letních měsících rádi a hojně využíváme přiměřeně velkou

s budovou spojenou zahradu. Pískoviště, houpačky, dřevěný domeček, prolézačky, které

byly v roce 2007 nově instalovány nebo rekonstruovány. Během léta 2014 dochází k likvidaci části herních prvků. Kvalita již nesplňuje bezpečnostní kritéria. Dle finančních možností plánujeme instalovat nové herní prvky. Před sluncem nás chrání vzrostlý stříbrný smrk a okrasné keře.

Na jaře 2015 byly postupně zlikvidovány téměř všechny herní prvky ze školní zahrady.

Na začátku školního roku byla instalována nová herní sestava Pirátská loď. Díky finanční dotaci, kterou vyřizuje Město Libochovice bylo vybudováno veřejné dětské hřiště, které budeme též využívat. Součástí je i kompletní rekonstrukce ulice U Školky, kterou jsme vzhledem k bezpečnosti velice uvítali.


Záměr: ve spolupráci se zřizovatelem probíhají přípravy na realizaci stavebních úprav ….odizolování budovy, výměna oken a celkové zateplení.3.2 Životospráva- denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme

klidové a rušné aktivity, dobu činnosti a odpočinku

- jsou respektovány individuální potřeby dítěte

- dbáme na dodržování pitného režimu v průběhu dne, zvláště pak při pobytu

na zahradě v letních měsících

- všechny místnosti, ve kterých se děti pohybují jsou snadno a průběžně větrány

- stravování zajišťuje naše školní jídelna, sledujeme skladbu jídelníčku, pestrost,

a vhodnost pokrmů, děti se stravují pravidelně

- odpolední spánek využívají zvláště malé děti, ostatní dle potřeby mohou odpočívat

nebo zvolit klidnou činnost

- umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku na školní zahradě, ve vesnici,

u lesa, v parku

- během roku děti absolvují předplavecký výcvik v bazénu v Libochovicích, dle

zájmu se saunují


Záměr: vhodnou motivací, osobním příkladem vést děti k ochutnání jim neznámých pokrmů

3.3 Psychosociální podmínky


   • vytváříme prostředí jistoty a spokojenosti dětí

   • nabízíme dítěti činnosti dle jeho zájmu a vyspělosti

   • učíme děti ohleduplnosti, zdvořilosti, toleranci, vzájemné pomoci a spolupráci

   • navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce s dítětem

   • usnadňujeme dítěti období adaptace na pobyt v mateřské škole

   • každé dítě má stejná práva, možnosti i povinnosti

   • podporujeme důvěru v sebe sama

   • respektujeme osobní svobodu a volnost dítěte, která je v souladu s respektováním pravidel soužití v mateřské škole


Záměr: rozvíjet vzájemnou pomoc mezi dětmi, nechat dětem volnost při rozvíjející se hře,

vstupovat citlivě3.4 Personální podmínky


- pedagogickou práci zajišťuje ředitelka se středoškolským pedagogickým vzděláním

a s rozšířeným kvalifikačním studiem pro ředitele škol a školských zařízení, zároveň

zajišťuje logopedickou péči jako asistent logopedie, dále kvalifikovaná učitelka

a učitelka, která v lednu 2010 ukončila bakalářské studium se specializací

předškolního vzdělávání

- učitelka, která si dokončuje odpovídající vzdělání

- ředitelka i učitelky se vždy během roku účastní odborných seminářů ke zvýšení

kvality výchovně vzdělávacího procesu

- na mateřské škole působí školnice

- přípravu jídel zajišťuje kuchařka a vedoucí školní jídelny v jedné osobě


Záměr: i nadále spolupracovat a doplňovat se


3.5 Bezpečnostní podmínky


Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu učitelky, a to od doby převzetí dětí od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání zástupci nebo jím pověřené osobě. Od dětí nesmí odejít. Pokud se musí vzdálit, zajistí dohled jiné pracovnice školy.

Při tělovýchovných aktivitách dbá učitelka zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorní na případné nebezpečí. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení musí vždy zkontrolovat, zda je zařízení v pořádku. Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, bezpečně.

Ped. pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše

20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3let. Při vycházkách se děti učí chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby byla zajištěna jejich bezpečná chůze po chodníku. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají dopravní terčík, vedoucí děti nosí reflexní vesty. Při vyšší počtu dětí, při specifických činnostech nebo při pobytu prostředí náročném na bezpečnost je určena další osoba způsobilá k úkonům zajišťující bezpečnost dětí

(školnice).

Učitelka předává dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zákonným zástupcem dítěte.

Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu,

v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc. Zároveň jsou povinni informovat ředitelku školy, rodiče. Každý i drobný úraz je zaznamenán do knihy úrazů.

V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na oblast šikany a vandalismu.

Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí uzamykána. Po 8h. Je nutné použít zvonek.


Záměr: důsledným dodržením všech bezpečnostních opatření předejít úrazu.3.6 Řízení mateřské školy

- mateřská škola je řízena ředitelkou školy

- povinnosti, pravidla, pravomoci a náplně všech pracovníků jsou jasně vymezeny

zákoníkem práce, školním,organizačním a provozním řádem, směrnicemi ředitelky školy

- důraz je kladen na vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí

důvěry a otevřenosti, nutná je kontrola a hodnocení práce všech zaměstnanců

- pedagogické a provozní porady se konají podle plánu, popř. dle potřeby

- ředitelka vypracovává školní vzdělávací program

- učitelky zpracovávají na základě ŠVP třídní vzdělávací program (TVP)

- kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy

- spoluúčast rodičů na chodu školy ( společné akce pořádané MŠ )

- osobní kontakt - každodenní či předem domluvené schůzky učitelek s rodiči

- dostatek informací o dění v MŠ ( články v místním tisku, internetové stránky )

možnost vyjádřit svůj názor


Záměr: respektovat názor jednotlivce a klást důraz na vzájemnou spolupráci3.7 Spolupráce s institucemi- MŠ spolupracuje se zřizovatelem Městem Libochovice - spolupráce je na velmi

dobré úrovni, společným cílem je zkvalitnění prostředí MŠ a jeho okolí

- jsme v kontaktu se Základní školou v Libochovicích ( návštěva 1.třídy )

- spolupracujeme s kulturním střediskem U Tří lip

- připravujeme vystoupení pro důchodce a členy STP ( svaz tělesně postižených )

- navštěvujeme bazén v Libochovicích,Lovosicích,účastníme se předplaveckého výcviku,

který zajišťuje Plavecká škola v Roudnici nad Labem

- účastníme se výstav na zámku v Libochovicích

- pravidelně navštěvujeme divadelní představení v Mostě ( divadlo Rozmanitostí )

- divadlo L. Frištenské, Štěpánčino div., Koloběžky, div.Šikulka...

- dle zájmu organizujeme ( nyní již se soukromým provozovatelem ) ozdravný pobyt

v Příchovcích u Tanvaldu

- spolupráce s dětskou lékařkou - povídání s dětmi v MŠ formou her

- beseda se členy Policie

- skvělou spolupráci máme s SPC ( speciálně pedagogické centrum ) v Litoměřicích,

Roudnici nad Labem a Lovosicích ( logopedická vyšetření )

- PPP ( pedagogicko-psychologická poradna ) v Litoměřicích(vyšetření školního zralosti)

- městská knihovna v Libochovicích

účastníme se sbírek pro kočičí azyl v Černivě

- sběrová soutěž vyhlašuje Kovošrot group, a.s.

- umožnění umístění kontejneru na textil, podpora projektu The Tap Tap

- projekt Plave velký, malý

- projekt CEPÍK

- canesterapie, muzikoterapie

- dopravní výchova RC modely aut, lodí pan Jirák


Záměr: využít i dalších nových nabídek spolupráce3.8 Spoluúčast rodičů


je založena na oboustranné důvěře, otevřenosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat.

Spolupráce funguje na základě partnerství.


- rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se děje (nástěnky, informační cedule, internetové stránky)

- učitelky informují rodiče o prospívání jejich dítěte, domlouvají se o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání

-zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny, jednají s rodiči ohleduplně, taktně a s vědomím,

že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodiny nevyžádanými radami

- mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, pomáhá rodičům v péči o jejich dítě, nabízí poradenský servis i nejrůznější aktivity

( besídka vánoční,posezení a společné tvoření, besídka ke Dni matek, veřejná vystoupení pro seniory U Třech lip, v domově důchodců, pasování školáků, výlet s rodiči na závěr školního roku, sběrová soutěž...)


Záměr:
4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ


Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let. Přednostně zařazujeme děti předškolního věku, které mají trvalé bydliště v Poplzích, Libochovicích a přilehlých obcí.

Prostory mateřské školy splňují hygienické podmínky na pobyt a vzdělávání maximálního

počtu 40 dětí. Od 1.9. 2009 jsou zde dvě třídy.

V 1.třídě - Koťátek jsou děti zpravidla 3 - 4,5 leté celkem 20dětí, ve 2.třídě - Sluníček se vzdělávají děti 4,5 - 6 leté celkem 20 dětí. Výjimku tvoří sourozenci, kteří jsou po dohodě s rodiči zařazeni společně do jedné třídy.

V jarních měsících se koná zápis do mateřské školy. Po předchozím projednání se

zřizovatelem se na veřejně přístupném místě zveřejní termín a podrobnosti zápisu. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte

dny docházky a délku pobytu v těchto dnech. Děti si v den zápisu mohou se svými rodiči

prohlédnout prostory školy, pohrát si, seznámit se s učitelkami.

Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a

vytváříme podmínky k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Adaptační doba je

individuální podle potřeb dítěte i uvážení rodičů.

Při tvorbě třídního programu učitelky vycházejí z cílů školního vzdělávacího programu „ Duhové čarování“ a z dobré znalosti dětí a podmínek třídy.

V 1. třídě paní učitelky převážně vytváří u dětí základní hygienické, společenské a

pracovní návyky, adaptují děti na pobyt v MŠ a na její organizaci. Jednoduchými hrami,

písničkami, říkankami rozvíjejí základní komunikační dovednosti.


Ve 2.třídě již pracují paní učitelky cílevědomě na přípravě dětí na vstup do školy.

Činnosti jsou pravidelné, všestranné. Dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjí jeho

osobnost, dbají zvláště na komunikační a sociální dovednosti. Na základě vyšetření

v SPC se cíleně věnujeme dětem s logopedickými vadami. Po dohodě s rodiči provádíme grafomotorická cvičení a věnujeme se hře na flétnu. Paní učitelky individuálně pracují

s dětmi, které navštěvují MŠ posledním rokem a připravují se na vstup do školy.


Zpracovávají individuální plány pro děti s odkladem školní docházky ( OŠD ),

plány pedagogické podpory (PLPP) pro děti s potřebou podpůrných opatření

a na základě zpráv ze školské ped.zařízení (ŠPZ) -SPC podle stanoveného stupně pedagogické podpory individuální vzdělávací plány (IVP). Taktéž pro děti nadané.
4.1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami


Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními,

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování

podpůrných opatření z výčtu uvedeného v §16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje mateřská škola i bez doporučení školského poradenského zařízení ( ŠPZ ) na základě plánu pedagogické podpory ( PLPP ).

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ.

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví vyhl. č. 27/2016 Sb.


4.1.1. Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními


Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte,

k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem ke zpracování PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP (individuálního vzdělávacího plánu) zpracovává škola

samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.

Důležitou podmínkou úspěšnosti je volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků,

které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, záleží na citlivosti, přiměřenosti, jednotného působení pedagogů i ostatních zaměstnanců školy. Je nutné navázat úzkou spolupráci s rodiči, citlivě s nimi komunikovat a předávat si vzájemně potřebné informace.4.1.2. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

- mateřská škola zpracuje PLPP, po 3 měsících vyhodnotí a po konzultaci s rodiči doporučí vyšetření ve ŠPZ

- mateřská škola zpracuje IVP na základě zprávy ze ŠPZ a to neodkladně


4.1.3. Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními


Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí.

Je nutné zabezpečit popř. umožnit

- individualizaci vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, určování obsahu, forem i metod vzdělávání

- realizaci všech přiznaných podpůrných opatření

- osvojení specifických dovedností, odpovídající možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky odpovídající věku dítěte a stupni postižení

- spolupráci s rodiči, ŠPZ popř.odborníky mimo oblast školství

- snížení poštu dětí v souladu s právními předpisy

- přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření4.2. Vzdělávání nadaných dětí


V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být nadále podporováno.

Mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory stanovené vyhl. č. 27/2016 Sb.


4.3. Vzdělávání dětí 2letých


Pro zkvalitnění podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let byla přijata jistá opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání.


a) materiální podmínky

využíváme hračky a didaktické pomůcky vhodné věku (označeno na obalu výrobku)

tyto hračky jsou dětem umisťovány do polic na místa jim výškově a bezpečně dostupná.

Ergonomické parametry nábytku, stejně jako hygienické podmínky a upravuje vyhláška č.410/2005Sb.,o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů


b) životospráva

dbáme na individuální potřeby každého dítěte je vhodné zvážit úpravu denního režimu – střídání aktivity, klidových činností, odpočinku, spánku


c) personální podmínky

- rozpis přímé pedagogické činnosti učitelek je přizpůsoben k co největšímu souběžnému působení pedagogů v rámci třídy v organizačně náročnějších částech dne

- souběžné působení obou učitelek je zajištěno v délce nejméně 2,5hodiny a probíhá při těchto činnostech-řízená činnost, pobyt venku, doba oběda a příprava na odpočinek


- zařazujeme další vzdělávání učitelek


d) organizace vzdělávání

adaptační režim je dětem individuálně přizpůsobený, mají dostatek času na převlékání, hygienu,stravování...školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin( vyhláška č.107/2005Sb., o školním stravování)

Děti mladší 3let jsou zařazovány do skupiny strávníků 3-6let


e) bezpečnostní podmínky

se zajištěním bezpečnosti souvisí výše zmíněné podmínky, jejichž optimální nastavení eliminuje případná bezpečnostní rizika
4.4 Organizace dne v mateřské škole


6.00 - 8.30 příchod dětí do MŠ, zájmové spontánní činnosti pohybové hry


8.30 – 9.00 osobní hygiena, přesnídávka


9.00 - 9.45 činnosti a řízené aktivity dle tematického celku


9.45 – 11.45 pobyt venku, hygiena, příprava na oběd


11.45 - 12.15 oběd, osobní hygiena


12.15 - 12.45 příprava na odpolední odpočinek, pohádka


12.45 - 14.00 odpolední odpočinek


14.00 - 16.00 osobní hygiena, svačina, spontánní hry a aktivity dětí,

v letním období pobyt na školní zahradě a odchod domů


Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny

a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické

podmínky vzdělávání.

4.5 Kritéria pro přijímání


Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3let až do začátku povinné školní docházky.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
Kritérium

Bodové hodnocení

Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu


Libochovice, Poplze, Dubany


7

Věk dítěte

4let věku a více (v daném šk.roce)

5


3roky ( v daném šk.roce)

3


2roky ( k 1.9.2017)

1

Ostatní


1


Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 Školského zákona v platném znění.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením §34 Školského zákona v platném znění vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. Při dosažení stejného počtu bodů rozhoduje věk dítěte od nejstaršího k nejmladšímu.


4.6. Individuální vzdělávání


Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku


Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit ředitelce mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit ředitelce mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení řediteli.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. Mateřská škola stanovila ve svém školním řádu termíny a způsob ověřování v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitelky mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné mateřské škole.


 

V případě nepovinného předškolního vzdělávání (tedy vzdělávání dětí do pěti let věku), ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, důvody pro ukončení jsou:

1.      neomluvená absence delší než dva týdny,

2.      závažné narušování provozu školy ze strany zákonného zástupce,

3.      doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení či

4.      neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného.

Od září 2017 nelze ukončit předškolní vzdělávání z výše uvedených důvodů v případě dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.

 

 


5. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU


DUHOVÉ ČAROVÁNÍŠkolní vzdělávací program „ Duhové čarování je vlastní program mateřské školy

zohledňující podmínky školy v Poplzích. Po úpravách platný pro školní roky 2017/2018-

2019/2020
5.1 Cíle školního vzdělávacího programuRámcové krátkodobé i dlouhodobé cíle jsou v souladu s RVP PV.


 1. vzdělávání dětí rozvíjíme přirozenou cestou - základem je hra,

vlastní prožitky, zkušenosti, experimentování, spontánní i řízené aktivity

( zařazujeme vždy vyváženě )


 1. dbáme na duševní pohodu dětí i zaměstnanců školy - respektujeme individuální

potřeby a přání dětí, potřeby a zájmy zaměstnanců - osobní růst, sebevzdělávání

dle nabídek, odpočinek - rehabilitace


 1. zapojení do společenského dění, účast rodičů na akcích pořádaných MŠ

besídky, veřejná vystoupení, výlety, exkurze, karneval, divadelní představení,

velikonoční a vánoční pečení perníčků, bobování, pouštění draků, příprava

pomůcek na ozdravný pobytd) vedení dětí ke zdravému životnímu stylu

péče o chrup v MŠ, prvky dětské jogy, míčková automasáž, relaxační koutek s míčky,

životospráva-stravování x pohyb, plavání, pitný režim, správné dýchání - hra na flétnu


 1. podpora rozvoje sociálně - kulturních postojů

přátelství a porozumění, ochota pomoci dětem mladším, sourozencům, dětem

s tělesným postižením

Naší snahou a hlavním cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního vzdělávacího období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností

získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a celoživotní vzdělávání.

5.2 Vytváření základů klíčových kompetencí  • kompetence k učení

  • kompetence k řešení problémů

  • kompetence komunikativní

  • kompetence sociální a personální

  • kompetence činnostní a občanské
5.3 Způsoby a prostředky k naplňování cílůNabídka činností je velmi pestrá. Děti si mohou vše vyzkoušet. Vytváříme situace, které mají možnost samy řešit a projevit se. Důležité je pro nás prožitkové učení, a proto

dětem poskytujeme mnoho podnětů. Divadelní představení přímo v mateřské škole nebo

jezdíme do divadla Rozmanitostí v Mostě, v Lovosicích, Libochovicích i Praze. Využíváme nabídek pořadů, akcí, vystoupení pro děti. Rádi jezdíme na výlety, hlavně tam, kde nás čekají zvířátka - ZOO Praha, Ústí nad Labem, Liberec, Zoopark v Chomutově. Poučná vyprávění s návštěvou zvířat přímo v MŠ - dravci, hadi, medvěd, papoušci….Máme možnost zavítat na statek ke koním, ovcím, kravičkám. Každý rok během května, června odjíždíme na ozdravný pobyt v Příchovcích u Tanvaldu. Absolvujeme předplavecký výcvik, pořádáme besídky a vystoupení pro rodiče ke dni matek, vánoční vystoupení pro důchodce, karnevalový týden i pálení čarodějnic. Aktivně se účastníme výtvarných soutěží, sbíráme starý papír, z jehož výtěžku si částečně hradíme výlety a akce školy.

5.4 Hlavní zásady, principy, metody a formy naší výchovné práce  • rozvíjíme hrou i řízenou činností komunikační schopnosti dětí

  • radostná, laskavá a vstřícná atmosféra

  • svobodná volba činností, nenásilné vedení dítěte

  • respektování individuality dítěte

  • rovný přístup všech dětí ke všem činnostem i k jejich osobnostem

  • umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa

  • nacházíme vždy odpovědi na otázky dětí

  • dbáme na bezpečí dětí nejen po stránce reálné, ale i pocitové

  • dbáme na dodržování pravidel

  • pěstujeme vzájemné respektování, pomoc, soucítění

  • otevřenost a spolupráce s rodiči

  • důležitý je pro nás zájem dítěte

  • aktivity spontánní i řízené jsou vzájemně vyvážené, různorodé

  • prožitkové učení hrou

  • sledujeme vývoj dítěte, jeho změny

  • využíváme spontánních nápadů dětí

  • podporujeme dětskou zvídavost

  • uplatňujeme didakticky cílenou činnost

  • upřednostňujeme smyslové vnímání

  • provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činností
5.5 Vzdělávací záměr ŠVP


Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý a plánovaný proces, v němž

se ve vzájemné rovnováze prolínají spontánní a řízené aktivity. Proces vzdělávání

neprobíhá pouze v didakticky zaměřených činnostech, ale v průběhu celého dne

v MŠ, při všech činnostech a ve všech situacích. Didakticky zacílené aktivity,

které jsou pedagogy přímo nebo nepřímo motivované, jsou specifickou formou

předškolního vzdělávání.

Děti se učí především na základě praktické zkušenosti, přímými zážitky.

Je kladen důraz na prožitkové učení, interaktivní proces, projektové učení

a experimentování. Nezbytnou součástí je tvořivá improvizace učitelek. Dítě by

nemělo mít v MŠ pocit, že se učí, že je někým někam tlačeno. Vzdělávací aktivity

obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem o získání

zkušeností a ovládání dovedností.

6. OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU6.1 Vzdělávací oblasti ŠVP


oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují, doplňují a vytváří společně

funkční celek


jednotlivé vzdělávací oblasti dle RVP PV:


Dítě a jeho tělo- oblast biologická

Dítě a jeho psychika-oblast psychologická

Dítě a ten druhý-oblast interpersonální

Dítě a společnost-oblast sociálně kulturní

Dítě a svět-oblast enviromentální


6.2 Obsah celoročního vzdělávacího blokuCeloroční vzdělávací blok má název „DUHOVÉ ČAROVÁNÍ “.


Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíce, ale v praxi nejsou pevně

ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Jsou

dostatečně široká a vycházejí z přirozeného života kolem nás. Podtémata obsahují návrhy

okruhů námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností pro děti. Tyto návrhy si učitelky

dále rozpracovávají a konkretizují do třídního programu.
Integrované bloky a témata:


1. blok: ČERVENÝ PODZIM


téma: září, říjen


( navrhovaná podtémata nejsou pro učitelky závazná, pouze doporučující )


podtémata: Seznámení s panáčkem Duháčkem a panenkou Barvičkou

Duháček s barvičkou si hrají na zahrádce

Duháček s Barvičkou objevují les

Podzimní čarování

Duháček s Barvičkou pouští draka

Já a moji kamarádi

Pod deštníkem

Vlaštovičko, leť
Pedagogický záměr:


- poznávat vlastní identitu, seznamování s pravidly chování ve vztahu

k druhému a k celému kolektivu; poznat své kamarády a včlenit se do skupiny; osvojení si úkonů hygieny a sebeobsluhy; učit děti vyjadřovat své myšlenky, pocity, prožitky různými

estetickými prostředky (VV, HV dramatika aj.); vytvářet elementární povědomí dítěte o

přírodním prostředíVzdělávací nabídka:


 • formou prosociálních her vytváření citových vazeb ke kamarádům, rozvíjející

spolupráci mezi dětmi, sebeovládání při odloučení od rodičů, postupné vytváření pravidel chování

 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování,

oblékání, úklidu, úpravy prostředí

 • využití pohádky o zvířátkách jako prostředku k překonání ostychu, dramatizace

pohádek

 • život ve školce, vztahy mezi dospělými, zaměstnanci MŠ, prohlídka MŠ, návštěva na

jiném pavilonu

 • seznamování se znaky podzimu, pozorování změn počasí, poznávání ovoce a zeleniny - důležitost pro zdraví, plody podzimu – experimentování s přírodninami, práce s knihou, encyklopedií

 • využití darů podzimu k výtvarným činnostem

 • pracovní činnosti - osvojování jednoduchých pracovních dovedností při práci na

zahradě s pracovním nářadím, profese, napodobování činností, poznávání typických pracovních nástrojů

 • vycházky do přírody

 • výtvarné, hudební, dramatické, pohybové hry

 • neverbální kontakty, mimika, způsoby dorozumívaní lidí, navazování kontaktu, hry se

slovy, tvoření slov a vět

 • vztahy lidé x zvířataKonkretizované očekávané výstupy:


 • postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly

 • běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze

 • vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu

 • otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace

 • zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení

 • pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku)

 • zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, textilem, modelovací hmotou)

 • kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů

 • pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník)

 • samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout si knoflíky, zipy, zavázat tkaničky

 • samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj

 • postarat se o svoje osobní věci, o hračky a pomůcky

 • udržovat pořádek a zvládat jednoduché úklidové práce

 • chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školce, na školní zahradě, v přírodě, na veřejnosti…)


 • dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené)

 • rozlišovat podstatné vlastnosti, rozlišovat detaily

 • zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na kamarádovi…), rozpoznat co se změnilo na obrázku

 • rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus

 • odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat

 • uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím

 • zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu

 • experimentovat s výtvarně netradičními materiály

 • rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení)

 • orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne)

 • rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu)

 • projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat v encyklopediích

 • přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života

 • zapojovat se do činností, komunikovat s dětmi i dospělými

 • samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý)

 • respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých

 • uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je

 • umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit)

 • snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor

 • přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč)

 • nebát se požádat o pomoc, radu

 • přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci

 • odložit splnění osobních přání na pozdější dobu


 • navazovat kontakty a spolupracovat s dospělým (s novou učitelkou)

 • respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky)

 • obracet se na dospělého o pomoc, radu

 • aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat a naslouchat druhému)

 • vyhledávat partnera pro hru, chápat a respektovat názory jiného dítěte, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat

 • všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se)

 • chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené

 • k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit ho)


 • umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení atd.

 • dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti

 • zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby

 • navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství


 • orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí

 • zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole vyskytují

 • zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (v přírodě, proměny komentovat, přizpůsobit oblečení

2. blok: MODRÁ ZIMA


téma: listopad, prosinec, leden


( navrhovaná podtémata nejsou pro učitelky závazná, pouze doporučující )


podtémata: Čert, Mikuláš a Andílci

Zima v lese

Vánoce s Duháčkem a Barvičkou

Zimní sportování

Pod peřinou

Leden za kamna vlezem

Bezpečně na sněhu

Království sněhu a ledu

Duháček s Barvičkou na cestě za zvířátky

Pohádková zima

Seznámení Duháčka a Barvičky s panem Listopadem
Pedagogický záměr:


- rozvíjet schopnost vytvářet plné prožívání citových vztahů; vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností; vytvářet zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu; osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví; o pohybových činnostech a jejich kvalitě; rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách


Vzdělávací nabídka:


 • poslech pohádek, příběhů obohacující citový život dítěte

 • cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti – např. návštěva Mikuláše a čerta)

 • přípravy, realizace společné zábavy a slavností

 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků příběhů podle skutečnosti i podle obrázkového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým)

 • přednes básniček, zpěv, hudební a pohybová dramatizace

 • příprava a výroba dárků k Mikuláši, vánočních přáníček, dárečků

 • výtvarné činnosti - využití netradičních materiálů (koření, ovoce, přírodniny, keramická hlína…)

 • aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění - návštěva vánočního koncertu,

kulturních a uměleckých míst, výstavy

 • zima jako roční období - její znaky, pokusy se sněhem, vodou, zimní sporty,

oblečení, počasí, hry na sněhu

 • ptáci a zvířata v zimě, starost o ně, encyklopedie o zvířatech

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí

 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, pozorování, čím se lidé

mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti

dané pohlavními rozdíly, věkem)

 • činnosti a příležitosti směřující k prevenci úrazů, nemocí a nezdravých návyků

 • dobro a zlo v příbězích s dětským nebo zvířecím hrdinou

 • lidské smysly - jejich využití a naopak - slepota, hluchota, němota, pomoc lidem

s postižením

 • překonávání překážky, hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání

 • zdravotně zaměřené činností- vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační

cvičení

 • smyslové a psychomotorické hry

 • námětová hra Na školu

 • rozdílnost předmětů a jejich vzájemná poloha, tvary, barvy, pravolevá orientace

v prostoru, na ploše, na vlastním těle, experimentování a manipulace s předměty

 • záměrné pozorování objektů a předmětů, určování a pojmenování vlastností / velikost,

barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky/

 • koordinace oka a ruky - hry a grafomotorická cvičení

 • hádanky, labyrinty, cesty - řešení myšlenkových i praktických problémů

„čtení obrázků „ hry se slovy

 • smyslové hry, hry na cvičení postřehu, zrakové a sluchové paměti

 • pokusy x omyly, porovnávání, měření, váženíKonkretizované očekávané výstupy:


 • pohybovat se bezpečně ve skupině dětí

 • pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku)

 • pohybovat se rytmicky

 • doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech)

 • upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje

 • držet tužku správně, tj. třemi prsty s uvolněným zápěstím

 • vést stopu tužky

 • napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena

 • zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly)

 • pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek)

 • mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách

 • znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek • vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu

 • znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů), znát i některá slova a výrazy, pojmenování, která se týkají vzdálenějšího světa

 • mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí, používat větší množství slovních obratů

 • používat jednoduchá souvětí, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění

 • sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat

 • předat vzkaz

 • poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu (synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma)

 • sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech

 • rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky

 • rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)

 • posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je méně, kde je stejně)

 • chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček), chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat vybrat ovoce, zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.), řešit jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky

 • rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých pochutin)

 • rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, počet, velikost

 • soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint)

 • dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost

 • udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech

 • zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho

 • pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso)

 • spontánně vyprávět zážitky ze sledování televizních či filmových pohádek, vyjadřovat fantazijní představy dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu)

 • rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. znát některé číslice, písmena)

 • vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů,

sledovat očima zleva doprava, jmenovat objekty zleva doprava, případně v dalších směrech, dle potřeby i zprava doleva

 • svým jménem, popř. graficky označit své výtvory (např. použít nějaký symbol)

 • napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.)

 • napodobit některá písmena, číslice

 • poznat některé hudební znaky

 • rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru (moci při tom chybovat)

 • přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek)

 • přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek) • spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem

 • obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na kompromisním řešení

 • porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané nebo naopak něčím nadšené, že má radost)


 • chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát spravedlivě, nepodvádět

 • orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování

 • reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play)

 • vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy

 • pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební)

 • vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, překvapivé, podnětné apod.)

 • v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění


 • rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje)

 • vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat
3. blok: ZELENÉ JARO


téma: únor, březen, duben

( navrhovaná podtémata nejsou pro učitelky závazná, pouze doporučující )


podtémata: Barvička probouzí jaro

První duhové květy

Rozmanitosti barev a tvarů v přírodě

Duháček s Barvičkou slaví Velikonoce

Zvířátka a jejich mláďátka

Kouzlo svatého Valentýna

Čím budu, až vyrostu

Jarní hraní

Pozor, Duháčku, auto jede!

Putování za pohádkou

Ptačí štěbetání

Únor bílý, pole sílí

Pedagogický záměr:


- seznamovat se s tradicemi jara; rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou,

lidmi, společností, světem a pochopit, že příroda se postupně vyvíjí proměňuje; posilování přirozených poznávacích citů jako je zvídavost, zájem, radost z objevování; osvojení si některých poznatků dovedností, které předcházejí čtení a psaní; vytváření vztahu k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení; rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti, představivosti a fantazie, vytváření základů pro práci s informacemi

Vzdělávací nabídka:


 • domácí a volně žijící zvířata, drobní živočichové, exotická zvířata a jejich způsob života

 • květiny - pokusy se semínky, péče o rostliny, růst, podmínky k životu rostlin

 • hry s barvou, míchání barev, uplatňování netradičních technik, výtvarné koláže,

 • výroba masek, karneval

 • příprava na Velikonoce, výroba výzdoby, výtvarné a pracovní činnosti

 • Velikonoce - lidové zvyky, výtvarné činnosti, hudební činnosti

 • jednoduché pracovní činnosti při úpravě okolí školy, používání pracovního náčiní k jednoduchým pracovním úkonům

 • vztah člověka k přírodě a prostředí – význam vody, slunce, vzduchu, koloběh vody, ekohry

 • počasí - rozeznáváni rozdílů, typických projevů

 • pokusy a experimentování s materiály a surovinami

 • přírodovědné vycházky - poznávání ekosystémů - les, louka, studánka

 • přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte

 • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy

obchodů, budov a dalších pro dítě významných objektů

 • činnosti zaměřené na poznávání písmen, číslic, piktogramů, značek, symbolů, obrazců

 • hry a aktivity na téma dopravy, bezpečné chování v dopravních situacích, návštěva dopravního hřiště

 • návštěva Policie ČR

 • seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice, planetě Zemi, vesmíru - práce s knihou, encyklopedií, návštěva Planetária, hvězdárny

 • aktivity přibližující dětem pravidla vzájemného styku (spolupráce, tolerance,

zdvořilost, ohleduplnost)

 • „Maminky mají svátek“ – výroba dárečků, přáníček, oslava svátku maminek

 • život v rodině - činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije

 • hraní rolí, dramatické činnosti, pohybové hry, hudební činnosti, výtvarné projekty s různými materiály

 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině

 • hry a aktivity na téma řemesel a povolání
Konkretizované očekávané výstupy:


 • přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů

 • pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více)

 • být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě

 • znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)


 • dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat správně na neverbální podněty)

 • správně reagovat na světelné a akustické signály

 • záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např. zapamatovat si rytmus, melodii)

 • zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů – sklo, papír, kov, dřevo, ale i událostí – kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii (zvuky hudebních nástrojů), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka), krátký rytmický celek

 • uplatňovat postřeh a rychlost

 • vytvořit jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, např.

stavby z kostek, dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek

 • pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v hromadném dopravním prostředku, znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody atd.)

 • objevovat význam ilustrací, soch, obrazů

 • rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat

 • rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky

 • rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník

 • rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší – menší, nejmenší – největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný)

 • rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší, nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký)

 • porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti) orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4

 • řešit labyrinty (sledovat cestu)

 • vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, některé problémy řešit cestou pokus – omyl experimentovat

 • projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet experimentovat

 • nechat se získat pro záměrné učení

 • hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem

 • přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco

nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z nich poučit

 • odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc)

 • přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit

 • přijímat pokyny

 • plnit činnosti podle instrukcí

 • odliš rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník

 • rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší – menší, nejmenší – největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný)

 • rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší, nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký)

 • porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti) orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4

 • řešit labyrinty (sledovat cestu)

 • vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, některé problémy řešit cestou pokus – omyl experimentovat

 • projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet experimentovat

 • nechat se získat pro záměrné učení

 • hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem

 • přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco

nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z nich poučit

 • odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc)

 • přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit

 • přijímat pokyny

 • plnit činnosti podle instrukce

 • odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné

 • plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč)

 • projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. kamarádům, mladším, slabším, aj.)


 • spoluvytvářet prostředí pohody

 • respektovat rozdílné schopnosti

 • důvěřovat vlastním schopnostem

 • cítit sounáležitost s ostatními

 • nabídnout pomoc

 • pochopit funkci rodiny a jejich členů

 • všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.)

 • zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů – viz výše)

 • vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou činností (viz výše)


 • chápat základní pravidla chování pro chodce

 • mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav

 • mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice)

 • uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný

 • mít elementární povědomí o své zemi, o existenci různých zemí, národů a kultur, o planetě Zemi, vesmíru apod.

 • znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné – vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní prostředí

 • uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu)

 • všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.

 • spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně)

 • být citlivý k přírodě
4. blok: ŽLUTÉ LÉTO


téma: květen, červen

( navrhovaná podtémata nejsou pro učitelky závazná, pouze doporučující )


podtéma: Duháček a Barvička na cestě do školy

Seznámení s lidským tělem

Sluníčko nám krásně hřeje, Barvička se na nás směje

Den maminek

Svátek dětí

Stromy a louky kvetou

Bezpečně u vody

Duháček na cestách

Těšíme se na prázdniny

Pedagogický záměr:


- rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, zaměřit se na správnou

výslovnost, vytváření pojmů, kulturu mluvního projevu a vyjadřování; rozvíjet schopnost citové vazby vytvářet, rozvíjet je; objevovat v čem jsme stejní a v čem

odlišní; prožívat události všemi smysly, radost, pohodu, veselí a

sounáležitost ve společenství dětí i rodičů; podporovat aktivní pohyb dětíVzdělávací nabídka:


 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky

 • diskuse, rozhovory, vyprávění příběhů, vyřizování vzkazů a zpráv

 • poslech čtených či vyprávěných pohádek, příběhů

 • denní činnosti - časové vztahy, orientace v čase, hry s obrázky

 • námětové hry Na televizi, Na hlasatele, Na knihovnu, Na prodejnu s knihami, Na

divadlo, hry na téma rodiny a přátelství

 • využití pohádek k poznávání dobra a zla, dramatizace pohádek

 • návštěva knihovny - zacházení s knihou

 • realizace společné zábavy (rozloučení s předškoláky, besídka pro rodiče, oslava Dne dětí...)

 • činnosti vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů,

rozhodování a sebehodnocení

 • spontánní hra, vlastní plány a aktivity dětí, experimentování

 • sportovní aktivity, výlety do okolí, přírody

 • hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní,

výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)

 • řešení problémových situací - Co by se stalo, kdyby…

 • hry přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

 • hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním,

půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.Konkretizované očekávané výstupy:


 • házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí

 • užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla)

 • uvědomovat si, co je nebezpečné

 • projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám

 • vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)

 • bránit se projevům násilí

 • chápat jednoduché hádanky a vtipy

 • poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu

 • rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie

 • spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo příjemného i nepříjemného

 • vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek atd.)

 • vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod, melodii (např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii…)

 • navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby …)

 • orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed

 • orientovat se v prostoru podle slovních pokynů

 • samostatně se rozhodnout v některých činnostech

 • jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí

 • vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo, kdyby) a verbalizovat je

 • verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit (např. jak staví stavbu, skládá puzzle)

 • přicházet s vlastními nápady

 • reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit)

 • přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese

 • umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé či v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.)

 • rozhodovat sám o sobě (o svém chování)


 • chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat

 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení /4.7.

 • využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.)

 • nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout

 • bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání, ohradit se proti tomu)

 • uvědomit si vztahy mezi lidmi(kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří)


 • rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy

 • pojmenovat povahové vlastnosti

 • projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce i úsilí

 • být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu • ctít oslavy narozenin, svátků, slavností

 • mít povědomí o tom, co je škodlivé a nebezpečné

7. EvaluaceEvaluace (E) je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické vyhodnocování, které slouží k zlepšení vzdělávacího procesu i podmínek vzdělávání, cílem je zkvalitnění práce v MŠ ve prospěch dětí.

 Probíhá na úrovni školního vzdělávacího programu nebo na úrovni jednotlivých tříd. Účastníkem je ředitelka, každý pedagogický pracovník, (není vyloučen přístup ostatních zaměstnanců), v rámci vnější E další zúčastnění.Evaluace:


- vnější: náhled veřejnosti, rodičů, odborníků, kontrolních orgánů, zřizovatele aj.


- vnitřní:

 • na úrovni ško1y (Ř)

 • na úrovni třídy (uč.)

 • autoevaluace školy (sbor)

 • vzdělávací činnost (pedagogem, Ř)

 • individuální rozvoj dítěte (pedagog)

 • řízení školy (Ř)

 • sebereflexe (uč., Ř E po skončení IB)Nastavení optimálního systému E:


 • komplexní

 • systematická a průběžná

 • smysluplná

 • jednoduchá tudíž funkční

 • metodická úroveň, správnostHlavní postupy E:


 • sběr informací

 • analýza informací

 • vyhodnocení a plán nových postupů

 • realizace nových postupů
Zásady E na MŠ:


 • počátek u vedoucích pracovníků

 • zapojení všech pedagogů

 • soustředění na pedagogický proces

 • zapojení i ostatních zaměstnanců

 • pozitivní motivace při E i ke zlepšení původního stavuPravidla evaluačního systému školy


 • stanovení předmětu evaluace školy = co všechno se bude v mateřské škole

sledovat, na které konkrétní jevy se ve vyhodnocování zaměřit


  1. stanovení technik evaluace = jakými formami, metodami, jakým způsobem

budou dané jevy vyhodnocovat


  1. stanovení posuzovatele = kým bude posuzován


  1. stanovení časového plánu =kdy - konkrétní termíny, či frekvenci, s jakou

budou v jednotlivých případech vyhodnocování provádět


  1. stanovení odpovědností pedagogů = kdo bude za co zodpovědný


 • fázování evaluace - sběr informací o jevu, analýza informací a plán dalšího postupu


 • formulování kritérií vychází z RVP PV - RVP PV lze považovat za soubor

rámcových kritérií, na jejichž základě si pedagog formuluje pro vlastní

hodnocení konkrétního jevu konkrétní kritéria.


 • průběžné, komplexní a systematické vyhodnocováníPedagogické hodnocení


Evaluaci předchází pedagogické hodnocení. Pedagogické hodnocení spočívá v tom, že

každá učitelka průběžně sleduje, jak se dítě vyvíjí, jak se cítí, zdokonaluje ve svých dovednostech, jaké dělá pokroky. Hodnocení má význam hledání optimálních cest

vzdělávání dítěte, možnosti a rizika ve vzdělávacím procesu. Pro potřeby evaluace je

velmi cenným zdrojem informací. Komunikace s rodiči rovněž, jejich spontánní

reakce, postoje a chování poskytují pedagogovi zpětnou vazbu v jejich působení.

Získané informace jsou důvěrné povahy a ochraňují se dle platné legislativy.

Předměty evaluace


1) Vývoj dítěte ve všech oblastech RVP PV (biologické, psychologické, interpersonální, sociokulturní, environmentální)

2) Pedagogická práce učitelky (povinnosti, pedagogický styl, atd.)

3) Oblast řízení MŠ - sociální klima, práci zástupkyně

4) Podmínky MŠ (sedm podmínek vzdělávání z RVP PV)

5) Vzdělávací program MŠ (soulad s RVP PV, TVP s ŠVP, dílčí i doplňkové projekty, konkrétní aktivity, formy a metody práce, pestrost a vyváženost činností, IB - průběh a výsledky)Oblasti evaluace v MŠ:


 • Hodnocení ŠVP  - soulad s RVP PV , funkčnost ŠVP

 • Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu - prožitkové učení, spontánnost, komunikativnost, tvořivost, aktivita dětí, konkrétnost, situační učení, každodenní prolínání vzdělávacích oblastí

 • Hodnocení integrovaných bloků  - jsou IB vhodně připraveny, umožňují dostatečně využívat metod prožitkového a situačního učení, přinášejí výsledky, co chybělo, k čemu je třeba se vrátit, kolik dětí je nenaplnilo

 • Hodnocení podmínek vzdělávání (materiální, hygienické…) do jaké míry jsou podmínky naplňovány

 • Hodnocení a sebehodnocení pedagogů - pedagogický styl, cíle a postupy, tvořivost a improvizace

 • Hodnocení dětí - individuálních pokroků - záznamy o dítěti

 • Hodnocení výsledků vzdělávání (v rámci IB, v rámci třídy, u jednotlivých dětí) - kam jsme došli, změna kvality podmínek a vzdělávacího procesu, získané kompetence, vzdělávací cíleFormy a metody k evaluaci v MŠ


 • Pozorování

 • Portfolio dítěte

 • Pedagogická autoevaluace (plánování, metody, účelnost, motivace, činnosti aj.)

 • Hodnocení IB TVP

 • Hodnocení plnění individuálních vzdělávacích plánů

 • Plán kontrol, náslechy, hospitace

 • Rozhovor, diskuse

 • Pedagogické rady

 • Sebereflexe pracovníků

 • Vnitřně stanovená pravidla a kriteria

 • Dotazníky pro nejrůznější skupiny zúčastněných (rodiče, studenti, pg., provozní, webové

dotazníky aj.)

 • SWOT – analýza
Grafické zpracování evaluace
Co?

Jak?

Kdy?

Kdo?

Oblast hodnocení

Postupy, prostředky, metody, formy

Časový plán

Odpovědní pracovníci


Co?

Jak?

Kdy?

Kdo?

Oblast hodnocení

Postupy, prostředky, metody, formy

Časový plán

Odpovědní pracovníci
Evaluace podmínek vzděláváníMateriální podmínky

- kvalita zařízení vybavení MŠ, dostupnost a využitelnost


Pozorování

Kontrolní činnost

Pg rady

3x ročně
Ř, učitelka,

Provozní pracovnice

Ř


Životospráva

Spotřební koš

Kultura stolování Pitný režim Pobyt venku Odpočinek


Konzultace PoradyDenně

Dle plánu PPŘ, učitelky,

provozní zaměstnanci

kuchařky


Psychosociální podmínky

Adaptace dětí Vytváření

vzájemných

pozitivních vztahů

Pravidla soužití

Pedagogický styl

Respektování

přirozených potřeb

dítěteHospitace

Konzultace

Pg poradyDle plánu hospitací Denně

Dle plánu porad
Ř, učitelka, provozní pracovnice


Organizace Organizace vzděl. procesu


Konzultace Pedagogické porady


Denně

Dle plánu PPŘ, učitelka

provozní zaměstnanci


Řízení MŠ

Podpora týmové práce Rozdělení

kompetencíDotazníky

Pg poradyl x ročně

Podle plánu PP
Ř, učitelka


Personální a pedagogické zajištěníHodnocení


Dle plánu strategie

řízeníŘ


E- uplatněných metod

Metody a formy práce


Pozorování

Hospitace vzájemné Konzultace pedagogů Pedagogické rady


Denně

Podle plánu hospitací Denně

Podle plánu PP
Ř, učitelka


Osobní rozvoj pedagogů

DVVP účast Autoevaluace vlastního vzdělávání


Konzultace

Hospitace

Plán DVPP

Pg porady


Denně

Dle plánu hospitací

2x ročně

Dle plánu PP
Ř, učitelky

Dokumenty školy


Evaluace integrovaných bloků

Naplnění záměrů
Konzultace

Pg porady


lx týdně

Podle plánů PP


Ř, učitelky


Evaluace témat IB Zhodnocení zajímavostí nabídky


Konzultace

Pg porady


Po ukončení tématu

Dle plánu PPučitelky

Ř


Evaluace dílčích projektů

Začlenění do IB

Evaluace individuálních plánů zhodnocení rozvoje dítěte


Konzultace

Pg porady


Záznamy

Konzultace učitelek Konzultace s rodiči Konzultace s odborníkylx týdně

Dle plánu PP


Denně do třídní knihy Průběžně


Ř, učitelka

Ř


učitelka

učitelka, asistent pedagoga
Záznamy o rozvoji dítěte

Vytváření přehledů o dítětiDítě s SVP


Portfolia dětí Záznamy do osobního archu dítěte

Konzultace s rodiči Pg porady

Záznamy do IVP


Průběžně a systematicky


Dle potřeby

Dle plánu PP

Průběžně a systematickyučitelka


Ř, učitelka


učitelka

Soulad TVP - ŠVP-

RVP PV Ověření souladu, naplňování záměrů


Přehled o rozvoji

dítěte

Záznamy

Monitoring

Hospitace

Fotodokumentace

Dotazníky

Pg porady


Průběžně, 2x ročněDle plánu PPučitelka


Ř


Evaluace spolupráce


E spolupráce s rodinou Informovanost rodiny


Fotodokumentace Webové stránky Individuální rozhovory

Celoškolní akce

Pg poradyPrůběžně

Dle plánu PPŘ, učitelka

ŘSpolupráce se ZŠ Kvalita spolupráce

Konzultace Fotodokumentace

Pg porady

Tiskové zprávy

Průběžně

Po skončení akce

Dle plánu PP

Po ukončení akce


Ř, učitelka

Ř
Hodnocení dětí


Učitelky tvoří dětem portfolio, kde sledují postupné kroky dítěte od začátku docházky dítěte do mateřské školy až do vstupu dítěte do základní školy. Do přehledu kompetencí podle RVP PV zaznamenávají již získané dovednosti dítěte ve všech oblastech. Vedou o dítěti pomocnou dokumentaci, která je zaměřena na určité dovednosti, jako barvy, hlásky a jiné. Dítěti jsou zakládány výtvarné práce jako jeden z diagnostických prostředků.


Děti, které jsou v posledním ročníku předškolního vzdělávání, pracují s pracovními

sešity pro předškoláky, kde je sledováno plnění úkolů předškoláka a slouží jako jeden z

podkladů pro diagnostiku a rozhovory s rodiči při posouzení školní zralosti dítěte.


U dětí s odkladem školní docházky mají pro každé dítě vypracovaný individuální plán,

kam zaznamenávají aktuální posuny ve vzdělávání, zaměřují se na tu oblast, pro kterou byla

školní docházka odložena, přičemž neopomínají ostatní.


Svá pozorování o chování a projevech dítěte konzultují učitelky průběžně dle potřeb s rodiči s

dostatečnou empatií a taktem.


Děti se učí říkat, co se jim líbilo, podařilo, ale i co se jim nelíbilo, nezdařilo a proč…

Stěžejním prostředkem hodnocení je pochvala, povzbuzení.
Zdroje informacíděti a jejich spontánní reakce, gesta, postoje, verbální i neverbální projevy, postoje rodičů,

zaměstnanců školy, dalších odborníků, partnerů školy, zřizovatele, základní školy, veřejnosti,

hodnotící zprávy ČŠI

VIII. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY1. PhDr. Smolíková Kateřina a kol. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Praha: VÚP, nakladatelství TAURIS, 2005

2. Mgr. Bourová Monika, Evaluace a hodnocení v mateřské škole,

Nový Bydžov: ATRE, 2003

3. PaedDr. Milan Štoček, Rukověť ředitelky mateřské školy ( školní rok 2009/2010 ),

Nový Bydžov: ATRE, 2009

4. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: vyšlo srpen 2016

(platný od 1.2.2017)